Tietosuoja ja tietoturva

Piirroskuva

Tietosuoja on perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojan tarkoituksena on osoittaa, milloin ja millä edellytyksillä henkilötietoja voidaan käsitellä. Tietoturva on yksi tietosuojan toteuttamisen keino. Sen tarkoitus on suojata tietoaineisto ja tietojärjestelmät. Tietoturva tarkoittaa muun muassa organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tiedon luottamuksellisuus ja eheys, järjestelmien käytettävyys sekä rekisteröidyn oikeuksien toteutuminen.

 • TIETOSUOJA 

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) 

  25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyä ohjaa EU:n yleinen tietosuoja-asetus sekä 1.1.2019 alkaen uusi Tietosuojalaki. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteina on korostaa henkilön oikeutta valvoa omien henkilötietojensa käsittelyä ja tuoda läpinäkyvyyttä henkilötietojen käsittelyyn.

  Tietojen käsittelyperuste 

  Suurin osa Pelkosenniemen kunnan palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen toteuttamiseen, yleiseen etuun tai julkisen vallan käyttämiseen. Tällöin emme tarvitse erillistä suostumusta henkilötietojesi käsittelyä varten. Osa palveluista on kuitenkin sellaisia, joihin henkilötiedot kerätään suostumukseesi perustuen, ja tällöin pyydämme sinulta suostumuksen tietojesi käsittelyyn. Sinulla on oikeus myös peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa.

  Tietosuoja Pelkosenniemen kunnan palveluissa 

  Pelkosenniemen kunta haluaa toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatetta ja sisällyttää tietosuojaperiaatteet ja -vaatimukset jo aikaisessa vaiheessa osaksi henkilötietojen käsittelyä. Näin varmistetaan, että käsittely vastaa tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. Pelkosenniemen kunta toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet ja menettelyt tietosuojan varmistamiseksi. Edellä mainittujen toimenpiteiden avulla varmistetaan mm, että:

  • henkilötietoja käsitellään siltä osin kuin se on asiasi hoitamiseksi tarpeellista
  • henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan ja asukkaan käyttämiin palveluihin perustuen
  • tietojen säilytystä, arkistointia, hävittämistä ja muuta käsittelyä ohjataan tiedonohjaussuunnitelmalla sekä tietoturva- ja tietosuojaohjeistuksella
  • rekistereihin sähköisesti tallennetut tiedot on suojattu niin, että niitä katsomaan vain siihen oikeutettu henkilö
  • jokainen kunnan tietojärjestelmien käyttäjä hyväksyy tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä ja salassapitoa koskevan sitoumuksen käyttöoikeudet saadessaan Pelkosenniemen kunta kouluttaa henkilöstöään säännöllisesti henkilötietojen oikeaoppiseen käsittelyyn ja käsittelyä valvotaan. Myös organisaatioon tulevat uudet työntekijät perehdytetään tietosuoja-asioihin järjestelmällisesti.

  Tietosuoja on jokaisen perusoikeus. Asukkaan tietoja käsitellään aina huolellisesti ja asianmukaisesti noudattaen lainsäädännön vaatimuksia.

  Tietosuojavastaava 

  Tietosuojavastaavan tehtävänä on ohjata ja neuvoa henkilötietojen käsittelijöitä ja tukea organisaation johtoa tietosuojan valvonnassa. Tietosuojavastaava on myös asiakkaiden (rekisteröityjen) käytettävissä, mikäli oma tietosuoja herättää lisäkysymyksiä.

 • Pelkosenniemen kunnan asiakas-, kumppani- ja markkinointitietoja koskeva tietosuojaseloste.

  1 Rekisterinpitäjä
  Pelkosenniemen kunta
  Y-tunnus: 0191866-5

  2 Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI
  Puh. katso yhteystiedot (ei puhelinvaihdetta vaan jokaisella on oma numero)
  Yleinen sähköposti: kirjaamo@pelkosenniemi.fi
  Muut sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@pelkosenniemi.fi

  3 Rekisterin nimi
  Pelkosenniemen kunnan asiakas-, kumppani- ja markkinointirekisteri.

  4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
  Rekisteröinnin perusteena on asiakkaan tai kumppanin Pelkosenniemen kunnan kanssa sopimuksella vahvistettu liiketoimintasuhde tai erillinen suostumus asiakastietojen käsittelyyn. Rekisteri tarkoituksena on ylläpitää Pelkosenniemen kunnan asiakkaiden ja kumppaneiden välisen yhteistyön edellyttämiä henkilötietoja, varmistaa sujuva asiakaspalvelu sekä etujen ja palveluiden tuottaminen ja tarjoaminen, mahdollistaa markkinointi sekä kunnan toiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

  Henkilötietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan tai kumppanin kanssa seuraavissa tarkoituksissa:

  • informaation välittämiseen
  • etujen tarjoamiseen
  • yritysasiakkaille sovitun kokonaisuuden tuottamiseen, toimittamiseen, laskutukseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen
  • tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan analysointiin ja kehittämiseen sekä tarvittavaan tilastointiin
  • palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen keräämiseen
  • mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi tarkoitukseen. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva suoramarkkinointi
  • alaikäisten tiedot
   • Pelkosenniemen kunta voi pyytää lomakkeissaan täysi-ikäisiä asiakkaitaan syöttämään alaikäisten lasten nimiä tai lempinimiä. Näitä alaikäisiin liittyviä tietoja ei hyödynnetä missään muussa tarkoituksessa kuin palvelun toimittamisessa tai kehittämisessä
  • Evästeitä hyödynnetään nopeuttamaan sivun toimintaa ja yksinkertaistamaan kirjautumista ja kohdentamaan sivuston sisältöä paremmin käyttäjälle sopivaksi. Kaikkea evästeiden keräämää tietoa voidaan käyttää Pelkosenniemen kunnan tarjoaman palvelun kohdentamiseen käyttäjälle. Pelkosenniemen kunta käyttää evästeitä vain seuratakseen tietoa, jonka sivuston eväste on asentanut käyttäjän tietokoneelle.

  Useimpien selainten valikossa on kohta, joka kertoo kuinka evästeiden hyväksyntä voidaan estää, kuinka selain ilmoittaa evästeiden vastaanottamisesta ja kuinka evästeet voidaan sulkea. Mikäli evästeet suljetaan, sivuston käyttö voi rajoittua tai hidastua.

  5 Rekisterin tietosisältö
  Rekisteri sisältää seuraavia asiakas/kumppanitietoja, kuten:

  • Asiakkuuden tyyppi: Asiakas/kumppani
  • Yhteyshenkilö(t)
  • Yhteyshenkilöiden rooli (Yritysasiakkaat)
  • Osoite
  • Laskutustiedot
  • Tilatut ja toimitetut palvelut
  • Yhteistyökumppaneidemme toimittaman palvelun kautta kertyvä tieto
  • Evästeiden käyttö

  6 Rekisterin tietolähteet
  Pääasiallinen henkilötietolähde on asiakkaan tai kumppanin itse ilmoittamat tiedot yhteistyön käynnistyessä, tai sen aikana sekä yhteistyötä koskevissa palaute, poikkeama, tyytyväisyys ja tutkimus tarkoituksessa kerätystä tiedosta.

  Henkilötietoa kertyy myös asiakaspalvelupisteissä asioinneista.
  Henkilötietoa voi kertyä lisäpalveluiden käytön yhteydessä.
  Statistiikkaan liittyvät tiedot keräytyy kotisivuilla käynneistä.
  Ostetut tai muuten kerätyt yhteydenottoon tarkoitetut yhteystiedot esim. tilastokeskuksen avoin data.

  7 Evästeet

  Kun vierailet sivustollamme, sivustomme tallentaa päätelaitteellesi evästeitä eli pieniä tekstitiedostoja. Kaikki verkkosivuilla käytettävät pakolliset evästeet ovat teknisiä toiminnalle tärkeitä evästeitä, jotka mahdollistavat verkkosivuston toimivuuden ja sivuston joustavan käytön.

  Haluamme myös käyttää kolmannen osapuolen tarjoamia (esim. Google) statistiikkaan ja sivuston kehittämiseen liittyviä evästeitä, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä verkkosivustomme toimivuuden kannalta, joten niiden käyttöön pyydämme suostumustasi, saavuttuasi ensimmäisen kerran verkkosivustollemme. Voit poistaa näiden evästeiden käytön, milloin vain evästeasetuksista tai selaimesi asetuksista.

  8 Tietojen luovutus
  Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Rekisterinpitäjän ja sen tytär- /sisaryhtiöiden sisällä sekä yhteistyökumppaneillemme kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi.  Muutoin tietoja luovutetaan vain lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

  Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jollei palvelun toteutus sitä edellytä. Tällaisessakin tapauksessa Rekisterinpitäjä takaa, että tarpeellisesta tietoturvatasosta huolehditaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

  9 Tietojen suojaus ja säilytys
  Henkilötietojen käsittelyn lähtökohta on rekisteröidyn oikeuksien ja vapauden kunnioittaminen tiedon käsittelyn kaikissa vaiheissa, ja että henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on varmistettu. Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee vain niitä henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.

  Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain siihen oikeutetun työntekijän, ammatinharjoittajan tai yhteistyökumppanin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Käyttöoikeuksia on eritasoisia ja kullekin käyttäjälle annetaan tehtävän hoitamisen kannalta riittävä, mutta mahdollisimman suppea käyttöoikeus.

  Asiakas/kumppani tietoja säilytetään rekisterissä asiakassuhteen päättymisen ja kaikkien velvoitteiden täyttämisen jälkeen vähintään 1 vuosi ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädäntö muuta edellytä.

  10 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet
  Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle kirjaamo@pelkosenniemi.fi. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa oikaisua saatuaan tiedon virheestä tai itse havaittuaan virheen. Jos rekisteröidyllä on mahdollisuus oikaista virhe, tulee hänen ilman viivytystä korjata, poistaa tai täydentää virheellinen, tarpeeton tai vanhentunut tieto. Jos rekisteröity ei itse pysty korjaamaan tietoa, tulee korjauspyyntö tehdä.

  Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tulee tehdä tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle rekisterin yhteyspisteelle. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

  Pelkosenniemen kunta varaa oikeuden rajoittaa maksuttomien oikaisu-, poistamistiedusteluiden määrän yhteen kertaan per vuosi.

  Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

  Pyydettäessä siirtoa kirjallisesti, Rekisterinpitäjä toimittaa tarkastusoikeuskohdassa kuvatut tiedot kohtuullisessa ajassa huomioiden toimitettavan tiedon laajuuden. Rekisteröidyn tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä Rekisterinpitäjän antamien ohjeiden mukaisesti.

  Muut oikeudet. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos Rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

  11 Yhteydenotot
  Kaikissa henkilötietoihin liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä kohdassa 2 mainittuun Rekisterinpitäjän henkilörekisteristä vastaavaan tahoon.

  11.1. Kolmansien osapuolten sivustot ja palvelut 
  Tämä tietosuojaseloste soveltuu vain Pelkosenniemen kunnan ylläpitämiin sivustoihin emmekä ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien sivustoille. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä muiden sivustojen tietosuojaselosteet.

  11.2. Tietosuojaselosteen muutokset 
  Pelkosenniemen kunta voi muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutettu tietosuojaseloste on saatavilla sivustolta, jotta käyttäjät ovat aina tietoisia miten heidän henkilötietojaan käsitellään. Päivitetty viimeksi 20.6.2018.

  Tietosuojavastaava
  Sirviö Terho
  040 867 3475
  terho.sirvio@pelkosenniemi.fi

 • Tietopyyntölomakkeet ja niihin vastaamisesta perittävät maksut

  Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, kunta voi periä lunastusmaksua. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.

  Tietopyynnön tekeminen 

  Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu.

  Tietopyynnön toimitustavat 

  -sähköpostitse: Pelkosenniemen kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pelkosenniemi.fi
  -postitse osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 A,98500 Pelkosenniemi

  Ohjeita tietopyynnön tekemiseen 

  Pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Asianomainen viranhaltija tarvittaessa avustaa tiedon pyytäjää yksilöimään tarvittavan asiakirjan. Pyynnön yksilöinnissä kannattaa käyttää Asiakirja- ja tietopyyntölomaketta. Yksilöity ja selkeä pyyntö helpottaa oikean tiedon löytymistä. Viranhaltija voi pyytää asiakkaalta tarvittaessa lisätietoja ja tarkennusta ennen vastauksen antamista.

  Tietopyyntöön vastaaminen 

  Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian. Julkisuuslaissa säädetään julkisen asiakirjan antamisen takarajaksi kaksi viikkoa tavanomaisissa tapauksissa ja kuukausi monimutkaisemmissa tapauksissa. Määräajoista huolimatta on tärkeää, että asiat ratkaistaan huolella ja että huolehditaan sekä tiedonsaantioikeuksista että salassa pidettävien tietojen suojasta.

  Asiakirja annetaan pääsääntöisesti pyydetyssä muodossa. Jos asiakas haluaa asiakirjasta jäljennöksen, se toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Sovittaessa vastauksen voi noutaa paperiversiona Pelkosenniemen kunnan neuvonnasta.

  Asiakirjoista perittävät maksut 

  Kunnanhallitus päättää asiakirjoista perittävistä kohtuullisista kopio-, lunastus- ja lähetysmaksuista sekä mm. kaavoituspalveluiden kartoista ja muusta erityiskopioinnista perittävistä kopiointimaksuista.
  Tietopyyntöihin vastaamisesta ja asiakirjojen luovuttamisesta perittävät maksut

  Julkisuuslain 34 §:n perusteella kohtuullisista kopiointi- tai tulostuskuluista voidaan periä maksu. Jos asiakirja ei ole helposti löydettävissä asiakirjarekisteristä, tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu voidaan myös periä (vastaa kunnanhallituksenhallituksen päätöksen kohtaa 1.2 Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen).

  Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

  Henkilötietojen täsmällisyys ja tarkastusoikeus

  Lainmukaista käsittelyä on se, että kutakin palvelua varten kerätään vain olennainen tieto, jonka käsittely on välttämätöntä palvelun oikean kohdentamisen, mitoittamisen tai palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseksi (tietojen minimointi).

  Asiakkaalla on aina oikeus selvittää, käsitelläänkö hänen tietojaan ja mitä tietoja hänestä on kunnan rekistereihin tallennettu. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn perusteet selviävät rekisterikohtaisista rekisteriselosteista.

  Omat tietonsa pyytää nähtäväksi tekemällä tarkastuspyynnön lomakkeella.

  Henkilötietojen käsittelyssä pyritään myös varmistamaan säännöllisesti, että käsiteltävät henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia. Epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viivytyksettä, mikäli käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö tai asetus sen sallii. Käytännössä esimerkiksi yhteystiedot saa oikaista aina. Monissa keskeisissä palveluissa yhteystietojen oikeellisuus pystytään varmistamaan Väestötietojärjestelmästä, jolloin käytössä on aina varmasti ajantasainen tieto. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää tietojensa korjausta. Asiakas voi tehdä korjauspyynnön tähän tarkoitetulla lomakkeella.

  Asiakirja- ja tietopyyntölomake

  Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

  Rekisteritietojen korjaamispyyntö

 • Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen Pelkosenniemen kunnan henkilörekistereissä.

  EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679 takaa henkilölle, jonka tietoja käsitellään (=rekisteröity), erilaisia oikeuksia. Oikeuksia sovelletaan eri tavalla riippuen henkilötietojen käsittelyperusteesta. Henkilöllä on mm. oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään sekä pyytää itseään koskevat tiedot. Henkilöllä on myös oikeus vaatia virheelliset henkilötiedot oikaistavaksi.

  Tietojen tarkastusoikeus 

  Henkilöllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu. Pelkosenniemen kunta toimittaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedot mahdollisimman pian ilman aiheetonta viivytystä. Määräaika tietojen toimittamiseksi tai tietopyyntöön liittyvien lisätietojen antamiseksi on kuukausi pyynnön vastaanottamisesta. Mikäli tietopyyntö on poikkeuksellisen monimutkainen ja laaja, määräaikaa voidaan jatkaa kahdella kuukaudella.

  Rekisteröidyn tiedot toimitetaan lähtökohtaisesti maksutta. Jos jäljennöksiä pyydetään useampia, kunta voi kuitenkin periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Mikäli tietopyyntö on ilmeisen perusteeton ja kohtuuton, erityisesti jos tietopyyntöjä esitetään toistuvasti, kunta voi periä tietojen toimittamisesta aiheutuneet hallinnolliset kustannukset tai kieltäytyä kokonaan toimittamasta tietoja. Tällaisessa tapauksessa kunta osoittaa pyynnön ilmeisen perusteettomuuden tai kohtuuttomuuden.

  Mikäli kunta ei toimita tietoja, annetaan asiasta kirjallinen todistus. Samassa yhteydessä kerrotaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Tarkastuspyynnön voi tehdä sivuvalikosta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella.

  Oikeus tietojen oikaisemiseen 

  Henkilöllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Tarpeettomuutta ja virheellisyyttä arvioidaan tietojen tallennushetken mukaan.

  Ellei kunta hyväksy oikaisupyyntöä, annetaan asiasta kirjallinen todistus, jossa mainitaan ne syyt, joihin perustuen vaatimusta ei ole hyväksytty. Samoin tiedotetaan oikeudesta oikeussuojakeinoihin, esimerkiksi mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

  Oikeus tulla unohdetuksi 

  Henkilöllä on vain tietyissä poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua kunnan rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi). Tällaista oikeutta ei kuitenkaan ole niissä tapauksissa, kun henkilötietojen käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten. Tietojen säilyttämisessä ja poistamisessa noudatetaan kunnan tiedonohjaussuunnitelmia ja lainsäädännön velvoittamia tietojen säilytysaikoja.

  Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 

  Henkilöllä voi tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

  Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 

  Oikeus ei koske sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi. Näin ollen pääsääntöisesti oikeutta ei sovelleta Pelkosenniemen kunnan henkilörekistereihin liittyen.

  Vastustamisoikeus 

  Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä silloinkin, kun käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai kunnalle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä. Tässä tapauksessa tietoja voidaan käsitellä edelleen vain, jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka voidaan osoittaa.

  Oikeus tehdä valitus viranomaiselle 

  Henkilöllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Tämän lisäksi henkilöllä on oikeus käyttää muita hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä oikeussuojakeinoja.

  Henkilöllä on oikeus myös nostaa kanne rekisterinpitäjää tai henkilötietojen käsittelijäorganisaatiota vastaan, jos hän katsoo oikeuksiaan loukatun sen takia, ettei hänen henkilötietojensa käsittelyssä ole noudatettu tietosuoja-asetusta.