Muutoksenhaku

Piirroskuva
Piirroskuva
Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus ovat kuntalaisen ja asianosaisen käytössä

Kunnanhallituksen sekä niiden alaisena työskentelevän viranomaisen päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään suoraan päätöksestä vastuussa olevalle toimielimelle.

Kunnanvaltuuston päätökseen haetaan muutosta hallinto-oikeudelta kunnallisvalituksella.

Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä asianosainen, eli se johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen.

Lisätietoja oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen tekemisestä löytyy kuntalain 16. luvusta (Finlex).

Otteita päätöksistä muutoksenhakuohjeen kanssa voi pyytää kunnan kirjaamosta kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskanslerieduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Hallintokantelusta lisätietoja löytyy hallintolain 8a luvusta (Finlex).