Kadut ja tiet

Piirroskuva

Kadut ja tiet

Piirroskuva

Tieverkko koostuu maanteistä, kaduista ja teistä. Eri väylillä on eri tienpitäjä. Maantiet ovat valtion omistamia teitä, ja tienpitäjänä maanteillä ja niiden kevyen liikenteen väylillä toimii Ely.

Pelkosenniemen maisemaa

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanpitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

Pelkosenniemen kirkonkylän kaavatiet ja kunnan kiinteistöt auraa kirkonkylässä Pyhänpahta. Pyhätunturin kohteita auraa Alltime Kiinteistöhuolto.

Katualueilla, toreilla ja muilla liikennealueilla liikennemerkeistä vastaa kunta, yleisillä teillä ELY-keskus ja yksityisteillä tiekunta tai tieosakkaat yhdessä. Kunnan liikennemerkkien vaurioilmoituksista (ilkivalta, kolarit, kaatuneet merkit ym.) voi ilmoittaa palautelomakkeen kautta. Yksityisteille asetettaviin pysyviin liikenteenohjauslaitteisiin, kuten liikennemerkkeihin tarvitaan kunnan lupa. Lupahakemus toimitetaan kunnan kirjaamoon.

Pelkosenniemen kunnalla on mahdollista hakea aurausavustusta tietyin sosiaalisin perustein. Aurausavustuksia myönnetään talvikausittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulevat vuosittain hakuun toukokuun alkupuolella ja ne ilmoitetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Aurausavustukset myöntää kunta hakemusten perusteella ja ne on suunnattu kotitalouksille.

Pelkosenniemen kunnalla tiekuntien on mahdollista hakea yksityistieavustusta v. 2024 alkaen. Toistaiseksi yksityistieavustus suunnataan kunnossapitoparannuksiin. Vuosittainen hakuaika ajoittuu keväälle ja ne ilmoitetaan haettavaksi paikallislehdessä ja kunnan ilmoitustaululla. Yksityistietä koskevien asioiden hoitamista varten avustusta hakevalla tiellä on oltava yksityistielain (560/2018) mukainen tiekunta. Kunnanhallituksen 12.10.2023 §368 liitteestä voi tarkistaa avustuksen myöntämisen tarkemmat periaatteet.
Yksityistieavustusten periaatteet