Julkiset hankinnat

Piirroskuva

Julkiset hankinnat ovat tavaroita, palveluita tai rakennusurakoita, joita kunnat hankkivat organisaationsa ulkopuolelta.

Piirroskuva

Hankintalain tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä, edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä sekä turvata yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailuissa.

Hankintalakia sovelletaan vain EU-kynnysarvot ja kansalliset kynnysarvot ylittäviin hankintoihin. Kynnysarvojen alle jääviin niin sanottuihin pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Kynnysarvot alittavien hankintojen osalta hankintayksiköllä on siis laaja harkintavalta soveltuvien sosiaalisten kriteerien käytöstä. Hankintalain mukaan kaikissa hankinnoissa on kuitenkin pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. 

Pelkosenniemen kunnalla on olemassa hankintastrategia ja -ohje, joka on tarkoitettu noudatettavaksi koko Pelkosenniemen kunnassa ja kunnan tytäryhteisöissä, joissa kunnalla on määräävä asema. Hankintastrategia sekä hankintaohjeet toteuttavat osaltaan kuntastrategian ja elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia. Hankintastrategialla toteutetaan talousarviossa olevia tavoitteita. Hankintaohje sisältää ohjeistuksen myös hankintalain kynnysarvojen alle jäävien hankintojen toteuttamiseen.

Leipämarkkinavuoropuhelutilaisuus Sodankylässä ja etäyhteydellä 7.5.2024

Piirroskuva