Hankkeet

Piirroskuva

Käynnissä olevat hankkeet

 • Pelkosenniemi selvittää Asukkaan askeleet -hankkeen kautta kuntaan muuttamisen esteitä, mahdollisuuksia ja vetovoimatekijöitä.

  Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa asukkaaksi tulemisen polkua ja lisätä siten Lapin pienten kuntien veto- ja pitovoimaa. Tarkoitus on, että hankkeella saadaan asuntopulaa laajempi käsitys esimerkiksi kunnan peruspalvelutarjonnan ja sosiaalisten kohtaamispaikkojen merkityksestä muuttamiselle sekä tulijoiden taloudellisista reunaehdoista.

  Pelkosenniemen kuntaan muuttamista helpottava Asukkaan askeleet -hanke käynnistyi verkkokyselyllä 2023, jossa haluttiin saada esiin kuntaan muuttamisen ja asumisen kokemuksia.

  Kyselyn lisäksi Asukkaan askeleet -hankkeessa toteutetaan ryhmähaastatteluja, työpajoja sekä muuttajapalveluiden testaamista. Kaikille avoimet työpajat järjestettiin Pelkosenniemen koululla 21.11. klo 17-19 ja 4.12. klo 15-19. Työpajoissa pureuduttiin kuntaan muuttamiseen vaikuttaviin tekijöihin sekä muuttajan polun kirkastamiseen, kriittisten pisteiden tunnistamiseen ja ratkaisuihin.

  Lue lisää ensimmäisen vaiheen tuloksista >

  Pelkosenniemen kunnan hallinnoiman hankkeen palvelumuotoilutyön toteuttaa rovaniemeläinen luova suunnittelutoimisto Kaltio Creative yhdessä yhteisöjä valmentavan Kokoamon ja palvelumuotoilutoimisto Annelin toimiston kanssa. Hankkeen rahoittaa Lapin Liitto.

  Hankeaika: 1.6.2023-31.8.2024

 • Kunta-Helmi -erityisavustushanke / Suvannon ja Pyhäjärven arvokkaiden perinneympäristöjen hoito- ja kunnostushanke

  Suvannon ja Pyhäjärven kylissä tehdään maisemanhoidollisia toimenpiteitä tulevina kesinä. Tarkoituksena on raivata pusikoituneita vanhoja niittyjä, ylläpitää perinnebiotoopeille luontaista niittylajistoa, avartaa kylämaisemia ja lisätä kyläläisten viihtyvyyttä.

  Pelkosenniemen kunta on saanut ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta rahoitusta, joka mahdollistaa metsuri- ja muut maisemanraivaustyöt. Rahoituksella voidaan rakentaa myös maanomistajien kanssa tarkemmin sovittavat lammaslaitumet. Avustuksen tarkoituksena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja edistää Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen tilaa. Niittyjen raivaus ja laidunnus ylläpitää perinnebiotoopeille luontaista niittylajistoa.

  Pelkosenniemen kunta toteuttaa Helmi-hanketta yhdessä Suvannon ja Pyhän kyläyhdistyksen, Pyhäjärven Osakaskunnan hoitokunnan sekä Leader Pohjoisin Lappi ry:n kanssa.

  Hankeaika: 31.10.2022-31.10.2024

  Perinnebiotooppien hoito on monien toimijoiden yhteistyötä. Talkoo- ja vapaaehtoistyön merkitys on myös tämän kaltaisissa hankkeissa iso. Mikäli sinua kiinnostaa talkootyö hankkeen hyväksi, niin tule mukaan toimintaan!

 • Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)

  Päätös

  ELINKEINO-, LIIKENNE JA YMPÄRISTÖKESKUKSEN RATKAISU
  Tukea myönnetään 210 000,00 euroa (Euroopan unionin osuus + valtion osuus). Myönnettävä tuki ja muu julkinen rahoitus yhteensä on 100.0 prosenttia hankkeen tukikelpoisista kustannuksista. Tuen määrää (EU+valtio) laskettaessa on huomioitu muu julkinen rahoitus.

  Hankkeen kuvaus

  Hankkeessa rakennetaan maastopyöräreittejä tunturiin ja näin laajennetaan nykyistä maastopyöräreitistöä palvelemaan myös puuttuvan lähireitistön osalta. Näin hankkeella vastataan asiakkaiden kysyntään. Hankkeella luodaan matkailuinfraa, joka lisää alueen veto- ja pitovoimaa. Hankkeen avulla luodaan 3-4 pysyvää työpaikkaa ja parannetaan ympärivuotisten työpaikkojen syntymisen mahdollisuuksia. Hanke lisää vähähiilisen ulkonaliikkumisen mahdollisuuksia niin alueen yrittäjille, työntekijöille, muilla kuntalaisille ja alueen matkailijoille.

  Hankkeen toteutumisaika on 31.12.2024 asti.

 • Itä-Lapin kuntayhtymän Virtapailakka-hankkeessa pilotoidaan yhteiskäyttöautoja (hybridi) matkailijoiden, paikallisten asukkaiden ja esimerkiksi sesonkityöntekijöiden käytössä kaikissa itä-Lapin kunnissa. Tavoitteena on parantaa saavutettavuutta ja mm. kunnallisiin palveluihin pääsyä myös niille henkilöille, joilla ei ole autoa. Kokeilussa yhteiskäyttöautoja tuodaan Kemijärvelle, Pelkosenniemelle, Posiolle, Sallaan ja Savukoskelle. Pilottikokeilu kestää tammi-helmikuulle 2024. Kokeiluhankkeessa kerätään informaatiota ja tuloksia esimerkiksi siitä, mihin autoa käytetään ja miten pitkiä matkoja ajetaan. Käytön ja käyttäjähaastatteluiden perusteella laaditaan toimintasuunnitelma mahdollisesta jatkosta. Hankkeen rahoittaa Traficom.

  Auton varaus

  Lisätietoja: kehittämiskoordinaattori Sonja Aatsinki, Sonja.Aatsinki@italappi.fi, 040 730 7408

 • Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi -toimintalinja), myöntäjä Lapin liitto.

  Hankkeessa kehitetään Pyhä-Luosto alueen matkailuinfraa erityisesti helposti saavutettavien lähi-/ ympyräreittien osalta ympärivuotisesti siten, että alueella toimivat matkailuyritykset voivat kehittää palveluitaan. Hanketta hallinnoin Sodankylän kunta, kumppaneina Pelkosenniemi ja Kemijärvi.

  Kokonaiskustannusarvio 307 411€, josta Pelkosenniemen kunnan osuus 20 494€.

  EU:n lippu

 • Hanke on Euroopan unionin osarahoittama (Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi -toimintalinja), myöntäjä Lapin liitto.

  Hankkeessa kunnostetaan Pyhä-Luosto alueen matkailuinfraa Pelkosenniemen kunnan puolella kesien 2024 ja 2025 aikana. Hankkeen toteuttaja on Pelkosenniemen kunta.

  Kokonaiskustannusarvio 68 310€, josta Pelkosenniemen kunnan osuus 20 555€.

  EU:n lippu

Päättyneet hankkeet

 • AIM21 = Aittakuruinfran monipuolistamishanke

  Hankkeessa tehdään Aittakurun infraan muutoksia niin, että infra soveltuu myös pienten ryhmien käyttöön ja on myös helpommin saavutettavissa liikuntarajoitteisille. Samalla parannetaan katsomorakenteen turvallisuutta, tehdään uudet backstage -tilat, lumivyöryaita ja uusi näyttämö, joka soveltuu monenlaiseen toimintaan myös alueen seuroille ja kerhoille.

  Hankkeen hyväksytty rahoitussuunnitelma
  Hankkeen hyväksytty rahoitus on yhteensä 114 080,00 euroa alla esitetyn rahoitussuunnitelman mukaisesti:

  Rahoituslaji Haettu euroa Hyväksytty euroa
  Haettava tuki / avustus 79 856
  EU-osuus 47 913
  Valtio 31 942
  Kunnan suora rahoitus  34 224 34 224
  Julkinen tuki yhteensä 114 080 114 080
  Rahoitus yhteensä 114 080 114 080
  Haettu yht. : 114 080 Hyväksytty yht. :  114 080

  Hankkeen toteuttaa: Pelkosenniemen kunnan tekniset palvelut.
  Hankkeen hallinnoija: Mika Tenhunen

 • Maaseudun resurssien jakelun kehittäminen: uudenlainen toimintamalli maaseutuyrittäjyyteen ja alueelliseen logistiikkaan

  Hankeaika 1.1.2021 – 31.8.2023

  Hankkeen tavoitteena on luoda uudenlainen toimintamalli maaseudun yrittäjyyteen ja alueellisen elintarviketuotannon kokonaislogistiikkaan sähköistä alustaa pilotoimalla. Tarkoituksena on elintarvikkeiden ostajien sekä niiden myyjien eli alku- ja elintarviketuottajien ja heidän tuotteidensa, sekä molempiin ryhmiin kuuluvien jatkojalostajien ja vähittäismyyjien kohtaamisen ja kaupankäynnin mahdollistaminen sekä kuljetusten vähähiilinen ja kustannustehokas optimointi harvaanasutulla alueella. Käytännössä hankkeessa saadaan aikaiseksi seuraavaa: 1) logistiikan kaluston käytön lisääminen 2) uusien ansaintamallien luominen maaseudulle lähiruoan ja -palveluiden, jakamistalouden ja lähilogistiikan kautta 3) kaupankäynnin (myynti, lainaus, jakaminen, toimittaminen, jatkojalostaminen) mahdollistaminen yhteisellä kustannustehokkaalla logistiikka-alustalla.

  Toteutusaika: 1.1.2021 – 31.12.2022. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 218 431€, josta myönnetyn EAKR-rahoituksen osuus on 174 743€.

  Projektipäällikkö: Leena Toivanen, leena.toivanen@centria.fi, 040 701 3221

  Yhteyshenkilö Pelkosenniemi: Mika Tenhunen

 • Hankeaika: 1.10.2020 – 30.9.2021

  Lähi-hankkeessa (A76485) haettiin ratkaisua pientuottajien ja ostajien kohtaanto-ongelmaan. Hankkeen toteuttivat Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Posio.

  Nykyisin maaseutuyrittäjät ja tuottajat eivät kohtaa esim. ravintoloiden ja päivittäistavarakauppojen sisäänostajia tai omatoimimatkailijoita. Monet ravintolat ja muut tahot ovat valmiita ostamaan paikallisia tuotteita, mikäli niitä olisi tarjolla. Pienemmätkin tuote-erät riittävät alkutarpeeseen. Useat ravintolat ostaisivat myös hieman jatkojalostettua elintarviketta.

  Hanke oli pienten yritysten välinen, ruohonjuuritason hanke, jonka tarkoitus oli kannustaa ja innostaa pientuottajia ammattimaiseen yrittäjyyteen lähiruuan tuottajana, myyjänä ja jalostajana. Hankkeessa lähdettiin perusasioista liikkeelle ja tehtiin mm. tutustumismatka Louelle maaseutuyrittäjien osaamiskeskukseen, jossa esittelyn kautta pientuottajat saivat tietoa mahdollisuuksista jalostaa tuotteita.

  Hankkeessa järjestettiin myös työpajoja, joissa pientuottajat tapasivat ravintoloiden ja paikallisten lähikauppojen elintarvikkeiden ja muiden paikallisten tuotteiden hankintavastaavat. Toimenpiteen tarkoituksena oli saada matkailu- ja ravintola-alan toimijat kohtaamaan maaseutualan yrittäjät ja aloittamaan keskinäinen vuoropuhelu ja yhteistyö.

  Paikallisuuden näkyvyyttä nostettiin ravintoloiden lähiruokamenuilla ja lähituottajatoreilla sekä kauppojen ja ravintoloiden satokausitapahtumien aktivoimisella. Paikallisen tuotteen löytämistä tuli helpottamaan Local-tunnus, joka on suunniteltu jo aiemmassa Osta paikallista -hankkeessa.

  Hankkeen kokonaisbudjetti oli 37.825 euroa. Hankkeen rahoittivat Lapin liitto EAKR/Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -rakennerahasto (80%) ja mukana olevat kunnat (20%).

 • Hankeaika 01.08.2019 – 31.07.2021

  Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
  Ohjelman toimenpide: 7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
  Ohjelman alatoimenpide: Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
  Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

  Tavoitteena oli luoda Pelkosenniemen kirkonkylän tuntumaan lähiliikuntapaikka, jonne pääsee laaja kohderyhmä. Ensisijaisena käyttäjäryhmänä reitille olivat kylän koululaiset ja päiväkotilaiset. Hankkeessa pilotoitiin uusi esteetön luontoelämys livelähetyksen ja aistikokemustaulun kautta asiakkaille palvelutaloon ja terveyskeskuksen vuodeosastolle. Hankkeessa uudistettiin reitti, rakennettiin kokonaan uusi tulipaikka ja esteetön puucee. Kohderyhmänä olivat Pelkosenniemen kunnan asukkaat ja matkailijat. Hanke lisää viihtyvyyttä, lisää yhteisöllisyyttä, parantaa koulun oppimisympäristöä sekä kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja reitin turvallisuutta sekä tuottaa hyvää oloa henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty reitillä kulkemaan.

  Budjetti: 79 500€

  EU-osuus 21 703,50€, Valtio 14 469€, Kuntaraha toimintaryhmältä 15 502,50€, Yksityinen rahallinen osuus 325€, Yksityinen, vastikkeeton työ 27 500€

 • Hankeaika 1.12.2018 – 30.9.2020

  Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. Hanke valmisteltiin yhteistyössä kunnan viranomaistahojen kanssa, hallinto-osasto, sosiaaliosasto ja elinkeino-osasto. Tarvekartoitusta tehtiin nuorisotoimen sekä työpaja Sykkeen kanssa yhteistyössä.

  Hankkeen tavoitteena oli löytää uusi malli, millä saadaan:
  1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston – kehittäminen.
  2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
  3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen.
  4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
  5. Hankkeen kohderyhmälle rakennettiin valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa.
  Hankkeen asiakkaat olivat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

  Hankekoordinaattorina Miia Taivalantti

 • Hankeaika 01.08.2019 – 31.12.2020

  Yhdeksän Pelkosenniemeläisen yrityksen yhteishanke, jota rahoitti ELY -keskuksen maaseuturahasto. Hankkeessa kehitettiin ja uudistettiin palveluita palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen kesto on 2019-2020.

  Hankkeen budjetti n. 70 000€, josta 75% on EAKR-tukea ja 25% on yritysten omarahoitusta. Hankkeessa ei ole kuntarahaa.

 • Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
  Ohjelman toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut
  Ohjelman alatoimenpide: Maaseudun palvelut, kehittäminen
  Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

  36 722€ 0€ kuntarahaa, Liiderin vuosittaisesta osuudesta katettu maksuosuus

  Hankkeen tavoitteena oli innostaa ja osallistaa kylän ja lähialueen asukkaat alueen elinvoiman lisäämiseen ja luomiseen osallistavilla työpajoilla, joiden tavoitteena oli kylän ja sen lähialueiden elinkeinotoiminnan monipuolistaminen mm. kylämatkailulla. Hankkeessa järjestettiin avoimia työpajoja, joissa pohdittiin kylän resurssit, osaaminen, mahdollisuudet ja ideoitiin kylämatkailupalveluita ja tapahtumia. Hankkeessa kokeiltiin, voidaanko perinteiseen lappilaiseen kylään saada elinvoimaa kylämatkailutoiminnan kautta eri tahojen yhteistyönä kylän elävöittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi sekä kylän vetovoiman lisäämiseksi. Lisäksi selvitettiin kylän viihtyvyyttä lisäävät investointitarpeet. Lisäksi laadittiin kylän viihtyvyyteen ja kylämatkailun kehittämiseen liittyvä infrasuunnitelma oppilastyönä sekä tehtiin erilaisia toimia kylän imagon nostamiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli osallistaa kyläläiset kylän elinvoiman kehittämiseen kylän omista lähtökohdista ja resursseista. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena oli työpaikkojen luominen kylämatkailun pariin, kylän elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen, uusien asukkaiden saaminen kylään sekä kylässä asuvien asukkaiden tukeminen mahdollisten lisääntyvien palveluiden saatavuuden paranemisella. Hanke toteutettiin pääosin ostopalveluna ja talkootyönä.

  Tuloksena: Uusia palveluita Kairalaan. Syksyn satoa ja sapuskaa tapahtuma. Yrittäjien välistä yhteistyötä lisääntynyt. Uusia kehittämissuunnitelmia Kairalaan. Uudet visit –Kairala sivut.

 • Hanke: Kasvua uusilta markkinoilta
  Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
  Ohjelman toimenpide: 16.3 Mikroyritysten yhteistyö
  Ohjelman alatoimenpide: Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)
  Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

  Pelkosenniemen kunnan yhdeksän mikroyrityksen yhteinen yritysryhmähanke kansainvälistymisen edistämiseksi ja kasvun moottoriksi.

  Tuloksena lisää palveluita, uusia tuotteita ja uusi kesämatkailuvideo, paljon kontakteja. Yrittäjien yhteistyö on lisääntynyt, hankkeella saatu hyvää mainosta kunnalle ja sen myötävaikutuksena uusia investointeja kuntaan.

  Budjetti 68 070€

  Kuntarahaa 0€, Yrittäjien rahoitusosuus 17 017,50€, EU-osuus 21 442,05 Valtio 19 399,95 Kuntaraha toimintaryhmältä 10 210,50

 • Hankkeessa kerättiin faktatietoa kylien historiasta sekä fiktiivisiä tarinoita ja kokemuksia kylästä ja kyläläisiltä. Tarinat esitettiin tekstin, äänen ja videon muodossa mobiilisovelluksessa, jonka matkailija voi ladata puhelimeensa esimerkiksi lentokentällä, vuokra-autossa tai matkailuneuvonnassa. Sovellukseen rakennetun reitin varrelta löytyy kuusi hankkeessa mukana olevaa tarinakylää; Vuotso, Kierinki, Joutsijärvi, Suvanto, Kairala ja Oinas. Kyläreitit suunniteltiin kylissä keskeisille ja kyläläisille merkityksellisille paikoille.

  Tarinakylä-hankkeessa toteutettiin paikalliseen historiaan ja kyläkulttuurin pohjautuvia käyntikohteita, jotka ovat aina saavutettavissa. Jokaisesta kylästä valittiin asiantuntijan avulla 5 tarinaa, joista kaikista tehtiin 2 minuutin video sovellukseen. Tarina-aihioita ovat paikallinen arki, myytit ja kummitustarinat, hauskat sattumukset, historia sekä legendat.

  Tarinakylä-hankkeessa kehitettiin uudenlainen ja täysin digitaalinen kulttuurimatkailukäyntikohteiden konsepti Keski- ja Itä-Lapin kunnissa. Hankkeen toimenpiteille nähdään tarve sillä alueella kulttuurimatkailukohteiden ja palveluiden kehittäminen on koettu haasteelliseksi hitaasti kasvavan asiakasvirran vuoksi. Uusia yrittäjiä ja palveluja on vaikea houkutella kyliin luonnollisen asiakasvirran, jonka peruspalvelut (esimerkiksi majoitusliikkeet ja ravintolat) muodostavat, puuttuessa. Sen sijaan, että kehitettäisiin suoraan alueiden välisenä yhteistyönä uutta liiketoimintaa kyliin esim. yrittäjien ja kyläyhdistysten matkailutuotteina, haluttiin hankkeessa yhteistyöllä kehittää ja kasvattaa asiakasvirtaa kylissä aina saavutettavien käyntikohteiden muodossa ja sitä myötä rohkaista uusien palvelujen, tuotteiden ja liiketoimintamuotojen syntymistä kyliin ja käyntikohteiden ympärille.

 • Hankeaika 28.11.2016 – 31.12.2018

  Hanke: Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke
  Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
  Ohjelman toimenpide: 16.3 Mikroyritysten yhteistyö
  Ohjelman alatoimenpide: Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

  Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke. Hankkeessa kehitettiin yhteistyötä, tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Tehtiin yhdessä kanssa vientiliiketoimintaan rinnastettavaa kansainvälisten matkailutoiminnan kehittämistoimenpiteitä.

  Tuloksena saatiin yritysten kansainvälistymisen kasvun aloittaminen ja jatkaminen. Yksi uusi yritys alueelle, kaksi työpaikkaa , lisää uusia matkanjärjestäjäkontakteja sekä yritysryhmävideo. Lisättiin Pelkosenniemen tunnettuutta maailmalla.

  Budjetti: 66 810€ Kuntarahaa 0€, yritykset 16 702€, EU-osuus 21 045€ ja Valtio 29 023€