Hankkeet


Meidän Kilpiaapa

01.08.2019 – 31.07.2021

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide: 7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
Ohjelman alatoimenpide: Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

Tavoitteena on luoda Pelkosenniemen kirkonkylän tuntumaan lähiliikuntapaikka, jonne pääsee laaja kohderyhmä. Ensisijaisena käyttäjäryhmänä reitille on kylän koululaiset ja päiväkotilaiset. Hankkeessa pilotoidaan uusi esteetön luontoelämys livelähetyksen ja aistikokemustaulun kautta asiakkaille palvelutaloon ja terveyskeskuksen vuodeosastolle. Hankkeessa uudistetaan reitti, rakennetaan kokonaan uusi tulipaikka ja esteetön puucee. Kohderyhmänä ovat Pelkosenniemen kunnan asukkaat ja matkailijat. Hanke lisää viihtyvyyttä, lisää yhteisöllisyyttä, parantaa koulun oppimisympäristöä sekä kuntalaisten harrastusmahdollisuuksia ja reitin turvallisuutta sekä tuottaa hyvää oloa henkilöille, jotka eivät syystä tai toisesta pysty reitillä kulkemaan.

Budjetti: 79 500€

EU-osuus 21 703,50€, Valtio 14 469€, Kuntaraha toimintaryhmältä 15 502,50€, Yksityinen rahallinen osuus 325€, Yksityinen, vastikkeeton työ 27 500€


Pelkosenniemen työmarkkinat ja muutoksen tuulet-hanke / ESR

1.12.2018 – 30.9.2020

Pelkosenniemen korkea työttömyysaste on pienestä työttömien kokonaismäärästä huolimatta vaikea voitettava. Tämän takia tarvitaan alueella uudenlaisia tehostettuja toimenpiteitä työttömien ja työnantajien kohtaamiseen. Tarvitaan uutta tuulta ehkäiseviin toimenpiteisiin sekä lisävoimia kenttätyöhön ja uuden mallin luomiseen. Hanke on valmisteltu yhteistyössä kunnan viranomaistahojen kanssa, hallinto-osasto, sosiaaliosasto ja elinkeinoosasto. Tarvekartoitusta on tehty nuorisotoimen sekä työpaja Sykkeen kanssa yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on löytää uusi malli, millä saadaan:
1. Työllisyyttä edistävien palvelukokonaisuuksien ja ennen kaikkea verkoston – kehittäminen.
2. Alueen elinkeinoelämän työntekijä- ja osaamistarpeiden tunnistaminen
3. Uusien työmahdollisuuksien ja pätkätöiden tehostettu välittäminen ja niistä tiedottaminen.
4. Henkilöasiakkaiden osaamistarpeiden tunnistaminen sekä osaamisen vahvistaminen yritysten tarpeita vastaavaksi.
5. Hankkeen kohderyhmälle rakennetaan valmennusohjelma, joka tukee henkilökohtaista työllistymissuunnitelmaa.
Hankkeen asiakkaat ovat koko ajan myös työmarkkinoiden käytettävissä.

Hankekoordinaattorina Miia Taivalantti
040 867 7545
miia.taivalantti@pelkosenniemi.fi


Yritysryhmähanke
Laadun ja tason nosto kansainvälisten matkanjärjestäjien tavoittamiseksi / ely-keskus / MAASEUTURAHASTO

1.08.2019 – 31.12.2020

Yhdeksän Pelkosenniemeläisen yrityksen yhteishanke jota rahoittaa ELY -keskuksen maaseuturahasto. Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan palveluita palvelumuotoilun keinoin. Hankkeen kesto on 2019-2020.

Hankeen budjetti n. 70 000€, josta 75% on EAKR-tukea ja 25% on yritysten omarahoitusta. Hankkeessa ei ole kuntarahaa.


Kokeilevaa kylämatkailua yhteistyöllä

01.05.2017 – 31.07.2019

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide: 7.4 Maaseudun palvelut
Ohjelman alatoimenpide: Maaseudun palvelut, kehittäminen
Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

36 722€ 0€ kuntarahaa, Liiderin vuosittaisesta osuudesta katettu maksuosuus

Hankkeen kuvaus Hankkeen tavoitteena on innostaa ja osallistaa kylän ja lähialueen asukkaat alueen elinvoiman lisäämiseen ja luomiseen osallistavilla työpajoilla, joiden tavoitteena on kylän ja sen lähialueiden elinkeinotoiminnan monipuolistaminen mm. kylämatkailulla. Hankkeessa järjestetään avoimia työpajoja, joissa pohditaan kylän resurssit, osaaminen, mahdollisuudet ja ideoidaan kylämatkailupalveluita ja tapahtumia. Hankkeessa kokeilla, voidaanko perinteiseen lappilaiseen kylään saada elinvoimaa kylämatkailutoiminnan kautta eri tahojen yhteistyönä kylän elävöittämiseksi ja työpaikkojen luomiseksi sekä kylän vetovoiman lisäämiseksi. Lisäksi selvitetään kylän viihtyvyyttä lisäävät investointitarpeet. Lisäksi laaditaan kylän viihtyvyyteen ja kylämatkailun kehittämiseen liittyvä infrasuunnitelma oppilastyönä sekä tehdään erilaisia toimia kylän imagon nostamiseksi. Lyhyen aikavälin tavoitteena on osallistaa kyläläiset kylän elinvoiman kehittämiseen kylän omista lähtökohdista ja resursseista. Hankkeen pitkän aikavälin tavoitteena on työpaikkojen luominen kylämatkailun pariin, kylän elinvoimaisuuden ja vetovoiman lisääminen, uusien asukkaiden saaminen kylään sekä kylässä asuvien asukkaiden tukeminen mahdollisten lisääntyvien palveluiden saatavuuden paranemisella. Hanke toteutetaan pääosin ostopalveluna ja talkootyönä.

Tuloksena: Uusia palveluita Kairalaan. Syksyn satoa ja sapuskaa tapahtuma. Yrittäjien välistä yhteistyötä lisääntynyt. Uusia kehittämissuunnitelmia Kairalaan. Uudet visit –Kairala sivut.


Yritysryhmähanke
Kasvua uusilta markkinoilta

1.1.2018 – 31.12.2019

Hanke: Kasvua uusilta markkinoilta
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide: 16.3 Mikroyritysten yhteistyö
Ohjelman alatoimenpide: Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)
Leader-ryhmä: Pohjoisimman Lapin LEADER ry

Pelkosenniemen kunnan yhdeksän mikroyrityksen yhteinen yritysryhmähanke kansainvälistymisen edistämiseksi ja kasvun moottoriksi.

Tuloksena lisää palveluita, uusia tuotteita ja uusi kesämatkailuvideo, paljon kontakteja. Yrittäjien yhteistyö on lisääntynyt, hankkeella saatu hyvää mainosta kunnalle ja sen myötävaikutuksena uusia investointeja kuntaan.

Budjetti 68 070€

Kuntarahaa 0€, Yrittäjien rahoitusosuus 17 017,50€, EU-osuus 21 442,05 Valtio 19 399,95 Kuntaraha toimintaryhmältä 10 210,50


Yritysryhmähanke
Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke

28.11.2016 – 31.12.2018

Hanke: Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke
Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020
Ohjelman toimenpide: 16.3 Mikroyritysten yhteistyö
Ohjelman alatoimenpide: Yritysryhmän kehittämishanke (75 %)

Pyhätunturin yritysten kansainvälistymishanke. Hankkeessa kehitettiin yhteistyötä, tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Tehtiin yhdessä kanssa vientiliiketoimintaan rinnastettavaa kansainvälisten matkailutoiminnan kehittämistoimenpiteitä.

Tuloksena saatiin yritysten kansainvälistymisen kasvun aloittaminen ja jatkaminen. Yksi uusi yritys alueelle, kaksi työpaikkaa , lisää uusia matkanjärjestäjäkontakteja sekä yritysryhmävideo. Lisättiin Pelkosenniemen tunnettuutta maailma.

Budjetti: 66 810€ Kuntarahaa 0€, yritykset 16 702€, EU-osuus 21 045€ ja Valtio 29 023€