Vaikuttamistoimielimet

Piirroskuva

Vaikuttamistoimielimet ovat alueen asukkaiden ja edustamiensa ryhmien osallistumis- ja vaikuttamiskanavia, ja ne välittävät ryhmän näkemyksiä päätöksentekoon.

 

Ihmiset ja kylämaisema

Pelkosenniemen kunnassa on nimetty vanhus- ja vammaisneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Vaikuttamistoimielinten asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kunnanhallitus. Vaikuttamistoimielin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vaikuttamistoimielimille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä heidän edustamansa ryhmän hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden ja elinympäristön kannalta.

Lue vaikuttamistoimielimistä lisää alla olevien linkkien takaa

 • Nuorisovaltuustossa on viisi (5) jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä, jotka ovat koulujen oppilas- ja opiskelijakuntien ehdottamia, joiden kotikunnan on oltava Pelkosenniemi ja ovat iältään 13-28 –vuotiaita. Nuorisovaltuuston tehtävistä on säädetty kuntalain 26 §:ssä.

   

  Toiminnan tarkoitus

  Nuorisovaltuusto on poliittisesti, uskonnollisesti sekä aatteellisesti sitoutumaton nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii kunnanhallituksen alaisena.

  Nuorisovaltuuston tehtävänä on edustaa nuoria omassa kunnassaan ja nuorisolain 8 §:n sekä kuntalain 26 §:n nojalla ohjata nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan, sekä kunnalliseen päätöksentekoon että yhteiskunnallisiin asioihin. Nuorisovaltuusto pyrkii vaikuttamaan eri hallinnon aloilla nuoria koskeviin asioihin ja olemaan mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätösten valmistelussa. Lisäksi toiminnan tarkoituksena on helpottaa nuorten mielipiteen tiedoksi saattamista eri hallintokuntien työskentelyssä.

   

  Nuorisovaltuuston jäsenet ja niiden valinta

  Nuorisovaltuusto koostuu viidestä (5) varsinaisesta jäsenestä, kahdesta (2) varajäsenestä sekä ohjaajasta, joka toimii myös nuorisovaltuuston sihteerinä. Nuorisovaltuuston ohjaaja nimetään nuoriso- ja vapaa-aikatoimen työntekijöiden keskuudesta.

  Nuorisovaltuuston jäsenten valinta tapahtuu siten, että Pelkosenniemen koulun oppilaskunnan hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä. Kolme muuta nuorisovaltuuston jäsentä valitaan kunnassa toimivien nuorisojärjestöjen, harrasteryhmien, kunnassa vakituisesti asuvien sekä kunnassa kirjoilla olevien, mutta muualla opintojaan suorittavien ehdotusten perusteella. Nuorisovaltuuston jäsenenä voi olla 13-28 -vuotias pelkosenniemeläinen nuori. Mikäli nuorisovaltuustoon valittu täyttää 29 vuotta nuorisovaltuuston toimikauden aikana, voi hän jatkaa nuorisovaltuustossa toimikauden loppuun asti.

   

  Jäsenet ja varajäsenet, toimikausi 2023 -2025

  Aaro Airas pj.
  Sonja Niemi
  Neea Jounila
  Ella Poikela
  Taavi Tikkanen
  Sanni Tikkanen, varajäsen
  Alina Kunnari, varajäsen

  Emilia Ketolainen (sihteeri)

  Kunnanhallituksen edustaja Luoma-aho Anna-Kaisa.

 • Vanhusneuvostossa on viisi (5) jäsentä kaksi (2) varajäsentä, jotka ovat eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen ehdottamia. Vanhusneuvoston tehtävistä on säädetty kuntalain 27 §:ssä.

  Vanhusneuvosto toimii järjestöjen ohella ikäihmisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vanhusneuvosto on kunnan alueella asuvien ikäihmisten ja heitä edustavien eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen neuvoa-antava yhteistyöelin.

  Vanhusneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vanhusten elämiseen ja suoriutumiseen. Vanhusneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

  Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudella 2021-2025

  Varsinaiset jäsenet:
  Rautiainen Pentti pj.
  Dickman Vesa-Pekka
  Oinas Marja-Liisa
  Tallavaara Marja-Sisko
  Honkanen Heikki
  Kulpakko Aino
  Nenonen Kati, kunnanhallituksen edustaja
  Sihteerinä toimii kunnan hyvinvointijohtaja

  Varajäsenet:
  Lehtola Hilkka
  Hildén Antero

   

 • Vammaisneuvostossa on viisi (5) jäsentä kaksi (2) varajäsentä, jotka ovat pelkosenniemeläisten vammais-, sairaus- ja omaisjärjestöjen ehdottamia tai ovat vammaisia, vammaisten omaisia tai muuten asiaan perehtyneitä. Vammaisneuvoston tehtävistä on säädetty kuntalain 28 §:ssä.

  Vammaisneuvosto toimii järjestöjen ohella vammaisten kuntalaisten näkemysten esillä pitäjänä kunnassa. Vammaisneuvosto on vammaisten henkilöiden ja heidän järjestöjen sekä kunnan hallinnon edustajien neuvoa-antava yhteistyöelin.

  Vammaisneuvosto voi tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden elämiseen ja suoriutumiseen. Vammaisneuvosto ei voi käsitellä yksittäisiä tapauksia.

  Valtakunnallinen vammaisneuvosto

  Vammaisneuvoston jäsenet toimikaudella 2021-

  Tallavaara Airi
  Suopanki Leif
  Arvola Paavo
  Taipola Piia, kunnanhallituksen edustaja
  Sihteeri

  Varajäsenet:
  Raaterova Marko