Tuet ja avustuksetTekniset palvelut

Aurausavustukset talvikaudelle 2021-2022

Talvikauden 2021-2022 aurauskustannuksiin on mahdollisuus hakea avustusta.
Avustuksen myöntämisessä noudatetaan sosiaalisia perusteita.

Hakulomakkeita saa teknisestä toimistosta (Kemijärventie 6 B) ja sähköisesti

Hakemukset toimitettava 24.5.2022 mennessä osoitteella:
Pelkosenniemen kunta. tekninen toimisto
Sodankyläntie 1, 98500 PELKOSENNIEMI
Sähköposti: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Aurausvastuksia myönnetään talvikausittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulevat vuosittain hakuun toukokuun alkupuolella, jolloin siitä kuulutetaan lehdessä. Aurausavustukset myöntää kunta hakemusten perusteella. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.


Korjausavustukset

Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Kaikilla avustuksilla tulee olemaan jatkuva hakuaika.

Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:

  • korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
  • avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
  • esteettömyysavustus

ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.

Puhelin: 029 525 0818
Palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja asiakkaille, joiden avustus myönnetään ARAsta.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat Lapin läänissä esimerkiksi peräpohjalaiset ja jälleenrakennusajan eheänä säilyneet pihapiirit. Avustushakemukset toimitetaan kohteen sijaintialueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Vesihuoltoavustukset kiinteistöille

Yksittäisille kiinteistöille voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustuksen myöntää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio
040 198 0998
keijo.kotavuopio@pelkosenniemi.fi


Sosiaalipalvelut

VPL-kuljetuspalvelu

VPL-kuljetuskortti on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia toimintakyvyn heikentymisen, sairauden tai vamman takia kulkea julkisilla kulkuneuvoilla. Korttia haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Liitteeksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin todistus kuljetuspalvelua varten.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


SHL-kuljetuspalvelu

Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu. Korttia haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Liitteeksi tarvitaan selvitys tuloista.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Asunnon muutostöitä voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaisesti.
Muutostöitä haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Turvapuhelin

Turvapuhelinta haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Henkilökohtainen avustaja

Henkilökohtaista avustajaa haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Tehostettu palveluasuminen

Palvelukoti Onnelaan haetaan alla olevalla hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai
Pelkosenniemen kunta / Palvelukoti Onnela, Turjalantie 2, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Siivouspalveluseteli

Palveluseteliä haetaan kirjallisesti oheisella lomakkeella ja mukaan liitetään tulotietolomake.
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta/ Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.

Lisätietoja:
sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.


Asumistuki

Voit saada Kelan myöntämää eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voit hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea. Omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.  Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat vain osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Tällöin voit hakea yleistä asumistukea. Kuulut yleisen asumistuen piiriin myös, jos asut sellaisen henkilön kanssa, joka on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Jos kuitenkin asut yksin tai puolisosi kanssa ja saat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä, kuulut aina eläkkeensaajan asumistuen piiriin.


Eläkkeensaajan hoitotuki

Eläkettä saavan hoitotuki on Kelan avustus, jonka tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä selviytymistä ja kotona asumista, sekä siellä tapahtuvaa hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia erityiskustannuksia. Kela maksaa hoitotukea myös laitoshoidossa oleville. Hoitotuki on verotonta tuloa ja sen määrään ei vaikuta eläkkeensaajan tulot ja omaisuus.


Kotitalousvähennys

Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Edellytyksenä kotitalousvähennyksen saamiselle on, että työ tehdään työn teettäjän kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa.

Kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan luonnolliselle henkilölle. Kuolinpesä voi saada vähennyksen henkilön kuolinvuodelta, mutta ei enää sen jälkeen. Kotitalousvähennystä ei myönnetä henkilön itsensä tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä hakevan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva. Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen riittää. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.


Edunvalvonta

Edunvalvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys asioiden hoitamiseen voi johtua sairaudesta, korkeasta iästä tai muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tarvitseeko henkilö edunvalvojaa. Edunvalvoja määrätään yleensä taloudellisten asioiden hoitamista varten.

Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvoja voi olla lähiomainen tai muu läheinen. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.


Perustoimeentulotuki

Voit hakea perustoimeentulotukea sähköisesti tai lomakkeella, joita saat kunnanviraston aulasta, Asiointipisteestä tai verkosta kelan sivuilta.
Postita hakemuksesi osoitteeseen:  Kela, PL 90, 90056 KELA tai jätä hakemus Asiointipisteen palveluneuvojalle.

Lisätietoja:
Kelan palvelunumero 020 692 207


Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki

Harkinnanvaraista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen Pelkosenniemen kunnasta. Päätöksenteko edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta, joten tee Kelaan hakemus.

Täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kirjallisesti ja hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.