Tuet ja avustukset

 

Kunnan toiminta-avustukset yleishyödyllisille yhteisöille

Toiminta-avustuslomake

Tekniset palvelut

Aurausavustukset talvikaudelle 2018-2019

Talvikauden 2018-2019 aurauskustannuksiin on mahdollisuus hakea avustusta 24.05.2019 mennessä.
Avustuksen myöntämisessä noudatetaan sosiaalisia perusteita.

Lisätietoja: Kari Karppinen 040 542 4085

Hakulomakkeita saa teknisestä toimistosta (Kemijärventie 6 B), jonne hakemukset on toimitettava määräaikana osoitteella:

Pelkosenniemen kunta
Tekninen lautakunta
Sodankyläntie 1
98500 PELKOSENNIEMI

Lomake aurausavustuksen hakemiseen (pdf)

25.04.2019 Tekninen lautakunta

Korjausavustukset
Vuoden 2017 alusta lähtien ARA hoitaa korjausavustusten myöntämisen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hakemus jätetään ARAan, ARA tekee avustuspäätöksen ja hoitaa avustusten maksamisen. Kaikilla avustuksilla tulee olemaan jatkuva hakuaika.
Uuden korjausavustuslain myötä avustuksia ovat:
• korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
• avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
• esteettömyysavustus
ARAssa on korjausavustusten asiakaskyselyjä varten puhelin- ja sähköpostipalvelu. Palvelunumeroon ja korjausavustusten sähköpostiosoitteeseen tulleisiin kysymyksiin vastaa kulloinkin päivystysvuorossa oleva ARAn korjausavustuksia käsittelevä asiantuntija.
Puhelin: 029 525 0818
Sähköposti:
Palveluajat: ti-to klo 9-15, heinäkuussa ti-ke 9-15
Palvelu on tarkoitettu kunnille ja asiakkaille, joiden avustus myönnetään ARAsta.
Lisätietoja: http://www.ara.fi/fi-FI/Rahoitus/Avustukset/Korjausavustukset

Aurausavustukset
Aurausvastuksia myönnetään talvikausittain toteutuneiden kustannusten perusteella. Avustukset tulevat vuosittain hakuun toukokuun alkupuolella, jolloin siitä kuulutetaan lehdessä. Aurausavustukset myöntää kunta hakemusten perusteella. Avustukset myönnetään sosiaalisin perustein.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon
Alueelliset ympäristökeskukset myöntävät avustusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden säilyttämistä edistäviin toimenpiteisiin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita ovat Lapin läänissä esimerkiksi peräpohjalaiset ja jälleenrakennusajan eheänä säilyneet pihapiirit. Avustushakemukset toimitetaan kohteen sijaintialueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.
Lisätietoja linkistä: http://www.rakennusperinto.fi/Hoito/Rahoitus_ja_avustukset/

Vesihuoltoavustukset kiinteistöille
Yksittäisille kiinteistöille voidaan myöntää vesihuoltoavustusta, kun kiinteistöä käytetään vakituiseen asumiseen. Avustus on harkinnanvarainen ja sitä voidaan myöntää sekä kiinteistön liittämiseksi vesihuoltoverkostoon että kiinteistön omaa vedenhankintaa tai jätevesien poisjohtamista ja käsittelyä varten. Avustuksen myöntää alueellinen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.
Lisätietoja linkistä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/rahoitus-ja-avustukset-ymparistovastuualue#2

Lisätietoja:
Rakennustarkastaja Keijo Kotavuopio
040 198 0998

keijo.kotavuopio@pelkosenniemi.fi

 

Sosiaalipalvelut

VPL-KULJETUSPALVELU
VPL-kuljetuskortti on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikeuksia toimintakyvyn heikentymisen, sairauden tai vamman takia kulkea julkisilla kulkuneuvoilla. Korttia haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Liitteeksi tarvitaan terveyskeskuslääkärin todistus kuljetuspalvelua varten.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
VPL-Kuljetuspalvelu -hakemus
Tk-lääkärin todistus VPL-kuljetuspalvelua varten

SHL-KULJETUSPALVELU
Sosiaalihuoltolain (SHL) mukainen kuljetuspalvelu on harkintaan, määrärahaan sekä hakijan tuloihin ja varallisuuteen perustuva tukipalvelu. Korttia haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Liitteeksi tarvitaan selvitys tuloista.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
SHL-Kuljetuspalvelu -hakemus
Tuloselvityslomake

ASUNNON MUUTOSTYÖT SEKÄ ASUNTOON KUULUVAT VÄLINEET JA LAITTEET
Asunnon muutostöitä voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaisesti.
Muutostöitä haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Asunnon muutostyöt -hakemus

TURVAPUHELIN
Turvapuhelinta haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Turvapuhelinhakemus

HENKILÖKOHTAINEN AVUSTAJA
Henkilökohtaista avustajaa haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Hakemus henkilökohtaisesta avusta

TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN
Palvelukoti Onnelaan haetaan alla olevalla hakemuksella, joka toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi tai
Pelkosenniemen kunta / Palvelukoti Onnela, Turjalantie 2, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Hakemus tehostettuun palveluasumiseen 

SIIVOUSPALVELUSETELI
Palveluseteliä haetaan kirjallisesti oheisella lomakkeella ja mukaan liitetään tulotietolomake.
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Esite palvelusetelistä
Palvelusetelihakemus
Tuloselvityslomake

OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta/ Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Lisätietoja: sosiaalipalvelusihteeri puh. 040 578 0590, sosiaalijohtaja puh. 040 532 0474.
Omaishoidon tuki -hakemus
Omaishoidon tuen soveltamisohje

ASUMISTUKI
Voit saada Kelan myöntämää eläkkeensaajan asumistukea, kun asut vakinaisesti Suomessa, olet pienituloinen eläkeläinen ja saat vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä, voit hakea Kelasta eläkkeensaajan asumistukea. Omaisuus vaikuttaa eläkkeensaajan asumistukeen.  Et voi saada eläkkeensaajan asumistukea, jos saat vain osatyökyvyttömyyseläkettä tai osa-aikaeläkettä. Tällöin voit hakea yleistä asumistukea. Kuulut yleisen asumistuen piiriin myös, jos asut sellaisen henkilön kanssa, joka on oikeutettu yleiseen asumistukeen. Jos kuitenkin asut yksin tai puolisosi kanssa ja saat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä, kuulut aina eläkkeensaajan asumistuen piiriin.
Tietoa eläkkeensaajan asumistuesta
Eläkkeensaajan asumistuki –hakemus 

ELÄKKEEN SAAJAN HOITOTUKI
Eläkettä saavan hoitotuki on Kelan avustus, jonka tarkoituksena on tukea pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan jokapäiväistä selviytymistä ja kotona asumista, sekä siellä tapahtuvaa hoitoa. Tuki korvaa osin myös toimintakyvyn heikentymisestä aiheutuvia erityiskustannuksia. Kela maksaa hoitotukea myös laitoshoidossa oleville. Hoitotuki on verotonta tuloa ja sen määrään ei vaikuta eläkkeensaajan tulot ja omaisuus.
Tietoa hoitotuesta
Eläkkeensaajan hoitotuki –hakemus

KOTITALOUSVÄHENNYS
Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessasi kotitalousvähennyksenä. Edellytyksenä kotitalousvähennyksen saamiselle on, että työ tehdään työn teettäjän kotona, vapaa-ajan asunnossa tai vanhempien tai isovanhempien kodissa.
Kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan luonnolliselle henkilölle. Kuolinpesä voi saada vähennyksen henkilön kuolinvuodelta, mutta ei enää sen jälkeen. Kotitalousvähennystä ei myönnetä henkilön itsensä tekemästä työstä eikä työstä, jonka on tehnyt vähennystä hakevan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva. Asuntoa ei tarvitse omistaa, asuminen riittää. Saat vähennystä tavanomaisesta kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustyöstä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista.
Tietoa kotitalousvähennyksestä

EDUNVALVONTA
Edunvalvonta on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty itse hoitamaan omia taloudellisia asioitaan. Kyvyttömyys asioiden hoitamiseen voi johtua sairaudesta, korkeasta iästä tai muusta vastaavasta syystä. Maistraatti selvittää ilmoituksen tai hakemuksen perusteella tarvitseeko henkilö edunvalvojaa. Edunvalvoja määrätään yleensä taloudellisten asioiden hoitamista varten.
Edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa tähän suostumuksensa. Edunvalvoja voi olla lähiomainen tai muu läheinen. Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa.
Tietoa edunvalvonnasta

PERUSTOIMEENTULOTUKI
Voit hakea perustoimeentulotukea sähköisesti osoitteessa www.kela.fi/asiointi.
Ohje hakemiseen: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-nain-haet.
Toimeentulotukea voi hakea myös lomakkeella, joita saat kunnanviraston aulasta, Asiointipisteestä tai verkosta www.kela.fi/lomakkeet.
Postita hakemuksesi osoitteeseen:  Kela, PL 90, 90056 KELA tai jätä hakemus Asiointipisteen palveluneuvojalle.
Lisätietoja: Kelan palvelunumero 020 692 207
Perustoimeentulotuki-hakemus

TÄYDENTÄVÄ JA EHKÄISEVÄ TOIMEENTULOTUKI
Harkinnanvaraista täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan edelleen Pelkosenniemen kunnasta.
Päätöksenteko edellyttää ensin perustoimeentulotuen hakemista Kelasta, joten tee Kelaan hakemus.
Täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kirjallisesti ja hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.
Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki -hakemus