Tietopyyntölomakkeet ja niihin vastaamisesta perittävät maksut


Kunnan viranomaisen asiakirjasta, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, kunta voi periä lunastusmaksua. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.

Tietopyynnön tekeminen 

Perustuslain 12.2 §:n mukaan viranomaisen asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. 

Tietopyynnön toimitustavat 

·         sähköpostitse: Pelkosenniemen kunnan kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@pelkosenniemi.fi 

  • postitse osoitteeseen: Pelkosenniemen kunta Sodankyläntie 1 A,98500 Pelkosenniemi 

Ohjeita tietopyynnön tekemiseen 

Pyyntö on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Asianomainen viranhaltija tarvittaessa avustaa tiedon pyytäjää yksilöimään tarvittavan asiakirjan. Pyynnön yksilöinnissä kannattaa käyttää Asiakirja- ja tietopyyntölomaketta. Yksilöity ja selkeä pyyntö helpottaa oikean tiedon löytymistä. Viranhaltija voi pyytää asiakkaalta tarvittaessa lisätietoja ja tarkennusta ennen vastauksen antamista. 

Tietopyyntöön vastaaminen 

Tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian. Julkisuuslaissa säädetään julkisen asiakirjan antamisen takarajaksi kaksi viikkoa tavanomaisissa tapauksissa ja kuukausi monimutkaisemmissa tapauksissa. Määräajoista huolimatta on tärkeää, että asiat ratkaistaan huolella ja että huolehditaan sekä tiedonsaantioikeuksista että salassa pidettävien tietojen suojasta. 

Asiakirja annetaan pääsääntöisesti pyydetyssä muodossa. Jos asiakas haluaa asiakirjasta jäljennöksen, se toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostitse. Sovittaessa vastauksen voi noutaa paperiversiona Pelkosenniemen kunnan neuvonnasta. 

Asiakirjoista perittävät maksut 

Kunnanhallitus päättää asiakirjoista perittävistä kohtuullisista kopio-, lunastus- ja lähetysmaksuista sekä mm. kaavoituspalveluiden kartoista ja muusta erityiskopioinnista perittävistä kopiointimaksuista. Voimassa olevat taksat ja maksut voit tarkistaa tästä linkistä. 

Julkisuuslain 34 §:n perusteella kohtuullisista kopiointi- tai tulostuskuluista voidaan periä maksu. Jos asiakirja ei ole helposti löydettävissä asiakirjarekisteristä, tiedon esille hakemisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava maksu voidaan myös periä (vastaa kunnanhallituksenhallituksen päätöksen kohtaa 1.2 Erityistoimenpiteitä vaativan tiedon antaminen). 

Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Henkilötietojen täsmällisyys ja tarkastusoikeus

Lainmukaista käsittelyä on se, että kutakin palvelua varten kerätään vain olennainen tieto, jonka käsittely on välttämätöntä palvelun oikean kohdentamisen, mitoittamisen tai palvelutarpeen arvioinnin toteuttamiseksi (tietojen minimointi).

Asiakkaalla on aina oikeus selvittää, käsitelläänkö hänen tietojaan ja mitä tietoja hänestä on kunnan rekistereihin tallennettu. Käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn perusteet selviävät rekisterikohtaisista rekisteriselosteista.

Omat tietonsa pyytää nähtäväksi tekemällä tarkastuspyynnön lomakkeella.

Henkilötietojen käsittelyssä pyritään myös varmistamaan säännöllisesti, että käsiteltävät henkilötiedot ovat täsmällisiä ja ajantasaisia. Epätarkat ja virheelliset tiedot poistetaan tai oikaistaan viivytyksettä, mikäli käsittelyn perusteena oleva lainsäädäntö tai asetus sen sallii. Käytännössä esimerkiksi yhteystiedot saa oikaista aina. Monissa keskeisissä palveluissa yhteystietojen oikeellisuus pystytään varmistamaan Väestötietojärjestelmästä, jolloin käytössä on aina varmasti ajantasainen tieto. Asiakkaalla on aina oikeus pyytää tietojensa korjausta. Asiakas voi tehdä korjausopyynnön tähän tarkoitetulla lomakkeella.