Palvelutarpeen arviointi


Vaikeavammainen henkilö tai hänen valtuuttamansa henkilö laittaa hakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista vireille pääsääntöisesti kirjallisesti. Hakemukseen tulee liittää tarvittavat lausunnot mm. lausunto vamman tai sairauden aiheuttamasta toimintahaitasta.

Palvelutarpeen arviointiin osallistuvat yleensä asiakas ja hänen nimeämänsä muu henkilö (esim. omainen tai edunvalvoja), sosiaalityön edustaja sekä kuntoutuksen, lääketieteen ja hoitotyön edustajia sen mukaan kuin asiakkaan tai hänen edustajansa kanssa on sovittu. Palvelutarpeen arvioinnin käynnistää asiakkaan, hänen läheisensä tai edunvalvojan yhteydenotto kunnan sosiaaliviranomaiseen. Yhteydenotto voi tulla myös terveydenhuollosta tai muulta viranomaiselta.

Arvioinnin jälkeen asiakkaalle laaditaan tarvittaessa palvelusuunnitelma, johon kirjataan ne avun, tuen ja kuntoutuksen muodot, joita asiakas tarvitsee selviytyäkseen arjesta. Suunnitelmassa on otettava huomioon asiakkaan yksilöllinen tuen tarve. Palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalle ei synny suoraan oikeuksia palvelujen ja tukitoimien saamiseksi, vaan niitä on haettava erikseen. Palvelusuunnitelma tarkistetaan tarpeen mukaan asiakkaan tarpeiden ja olosuhteiden muuttuessa.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474