Henkilökohtainen apu


Hen­ki­lö­koh­tai­nen apu on vält­tä­mä­tön­tä apua niis­sä ta­va­no­mai­seen elä­mään liit­ty­vis­sä toi­mis­sa, jot­ka hen­ki­lö te­ki­si it­se, mut­ta ei niis­tä vam­man­sa tai sai­rau­ten­sa vuok­si ko­ko­naan sel­viä.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen avun tar­koi­tuk­se­na on aut­taa vai­kea­vam­mais­ta hen­ki­löä omien va­lin­to­jen­sa to­teut­ta­mi­ses­sa niin ko­to­na kuin ko­din ul­ko­puo­lel­la, ku­ten päi­vit­täi­sis­sä toi­mis­sa, työs­sä ja opis­ke­lus­sa, har­ras­tuk­sis­sa, yh­teis­kun­nal­li­ses­sa osal­lis­tu­mi­ses­sa ja so­siaa­li­sen vuo­ro­vai­ku­tuk­sen yl­lä­pi­tä­mi­ses­sä.

Hen­ki­lö­koh­tais­ta apua jär­jes­tet­täes­sä vai­kea­vam­mai­se­na hen­ki­lö­nä pi­de­tään hen­ki­löä, jo­ka tar­vit­see pit­käai­kai­sen tai ete­ne­vän sai­rau­den tai vam­man vuok­si vält­tä­mät­tä ja tois­tu­vas­ti toi­sen hen­ki­lön apua suo­riu­tuak­seen ta­va­no­mai­sis­ta elä­män­toi­min­nois­ta, ei­kä avun tar­ve ole pääa­sias­sa ikään­ty­mi­seen liit­ty­viä sai­rauk­sia tai toi­min­ta­ra­joit­tei­ta.


Hakemus

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisesti kunnan sosiaalitoimesta. Henkilökohtaisen avun hakemusten yhteydessä tehdään kotikäynti, selvitetään asiakkaan oma näkemys asiasta ja kartoitetaan terveydenhuollon edustajan (yleensä lääkärinlausunto) näkemys asiakkaan vammasta tai pitkäaikaisesta sairaudesta. Mikäli asiakas niin haluaa, selvitetään omaisten näkemys asiasta.

Henkilökohtaista apua myönnettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee vamman tai pitkäaikaisen sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua päivittäisissä toimissa.

Pelkosenniemen kunnassa hen­ki­lö­koh­tai­nen apu jär­jes­te­tään pää­sään­töi­ses­ti kor­vaa­mal­la vai­kea­vam­mai­sel­le hen­ki­löl­le hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan palk­kaa­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set.

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo puh. 040 532 0474