Omaishoito


Omaishoidon tuki on lakisääteinen kunnan palvelu, joka myönnetään tietyissä tapauksissa kotona omaistaan hoitavalle. Omaishoidon tuki sisältää taloudellisen tuen sekä hoitoa tukevia palveluja. Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja se myönnetään kotikäynnin sekä hoitotyön määrän ja laadun perusteella tehtävän arvioinnin perusteella. Omaishoitoa tukevista palveluista sekä omaishoitajan lomista sovitaan hoitosuunnitelmassa.

Omaishoidon tuki maksetaan tukikuukauden viimeisenä pankkipäivänä ja tuesta peritään vero. Omaishoitajat eivät ole työsuhteessa kuntaan, mutta heidät on vakuutettu tapaturman varalta kunnan toimesta.

Omaishoidon tuen alentaminen erityistapauksissa:
Hoitopalkkioiden II ja III maksuluokkia alennetaan yhdellä maksuluokalla, mikäli hoidettava saa runsaasti kunnallisia hoito- ja avopalveluja.

Runsaiden palveluiden esimerkkejä:

  • asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa vähintään neljänä (4) päivänä viikossa,
  • asiakas käy säännöllisesti päivätoiminnoissa 1-3 päivänä viikossa ja saa kunnan järjestämää muuta sosiaali- ja terveyspalvelua 30 tuntia kuukaudessa,
  • asiakas saa henkilökohtaista apua, säännöllistä kotihoitoa tai muuta kotiin järjestettävää palvelua yli 30 tuntia kuukaudessa tai
  • palvelusuunnitelman mukaista säännöllistä vuorohoitoa yli 7 vrk/kk. Tähän ei sisälly omaishoidon vapaat.

Omaishoidon vapaat

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on sidottu hoitoon lähes ympärivuorokautisesti vähintään 15 päivänä kuukaudessa, jollei sopimuksessa ole muuta sovittu. Muussa tapauksessa on oikeus kahden vuorokauden vapaaseen.

Omaishoidon vapaiden ajaksi voi omaishoidettavalle hankkia hoitopaikan Palvelukoti Onnelasta tai ikäihmisten perhehoidosta. Hoito voidaan järjestää myös sijaisomaishoitajan avulla. Kunta ja sijaisomaishoitaja tekevät sopimuksen sijaisomaishoitajan toimimisesta.

Omaishoitajan vapaiden aikana järjestettävän hoidon hinta on 11,60 € / hoitovuorokausi. Omaishoitajan tulee itse hakea hoitopaikka sekä ilmoittaa pidetyistä omaishoidon vapaapäivistä sosiaalipalvelusihteerille puh. 040 578 0590.

Omaishoidon vapaapäivien aikana järjestettävä hoitopaikka varataan arkisin 8-16 välillä:
Palvelukoti Onnela, johtaja Anita Lindqvist, puh. 040 040 6481
Kotipalvelu puh. 040 746 3159 (ma-pe 7.30-20)


Hoidon keskeytyminen

Tuen saaja on velvollinen ilmoittamaan kunnalle kaikista hoidettavan kunnossa tapahtuvista ja/tai hoito-olosuhteissa tapahtuvista muutoksista sekä hoidon keskeytymisestä. Mikäli hoidon tarve muuttuu, tuki arvioidaan uudelleen.

Jos omaishoito keskeytyy tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä, hoitopalkkion maksaminen keskeytyy (1) kuukauden kuluttua.

Mikäli hoito keskeytyy omaishoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä yhteensä yli seitsemäksi (7) vuorokaudeksi kalenterikuukauden aikana, hoitopalkkiota ei makseta hoidon keskeytymispäiviltä.

Omaishoidon tuen piirissä olevan hoidettavan joutuessa terveydellisistä syistä pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen, laitoshoitoon tai hänen kuollessa, maksetaan omaishoidontukea kyseisen kuukauden loppuun asti.


Omaishoidon tuki -hakemus

Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti ja hakemus toimitetaan osoitteeseen:
Pelkosenniemen kunta / Sosiaalitoimisto, Sodankyläntie 1 A, 98500 Pelkosenniemi.


Lisätietoja

Sosiaalijohtaja
Riitta Kostamo 040 532 0474

ma. sosiaalipalvelusihteeri
040 746 3429