PELKOSENNIEMEN VARHAISKASVATUKSEN MAKSUT JA MAKSUPERUSTEET

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 § perusteella. Hyvinvointilautakunta hyväksyy ja päättää varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset maksut.

Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja tulojen sekä lapsen varhaiskasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Maksu tarkistetaan kun perheen maksukyky tai olosuhteet muuttuvat olennaisesti, lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu tai maksu osoittautuu virheelliseksi. Perheellä on ilmoitusvelvollisuus muuttuneista olosuhteista.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Tulorajat                                            1.8.2018 alkaen

perheen koko           vähimmäisbruttotuloraja                  enimmäisbruttotuloraja


2                                2102                                                 4803

3                                2713                                                 5414

4                                3080                                                 5781

5                                3447                                                 6148

6                                3813                                                 6514

Jos perheen tulot ovat pienemmät kuin vähimmäisbruttotuloraja, asiakasmaksua ei peritä. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan asiakasmaksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kutakin seuraavaa alaikäistä lasta kohden.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään lapsen ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen ja se on lapsikohtainen. Toistaiseksi voimassaoleva hoitosuhde päättyy, kun perhe irtisanoo sähköisesti varhaiskasvatuspaikan. Varhaiskasvatusaika perustuu aina ennalta varattuun aikaan.

Asiakasmaksu peritään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.-31.7. välinen ajanjakso) aikana. Maksuvapaa kuukausi on heinäkuu.

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa eikä paikkaa ole peruutettu ennen varhaiskasvatuksen alkamista, lapsen vanhemmilta tai muilta huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Jos lapselle on varattu varhaiskasvatuspaikka vanhempien loman ajaksi eikä sitä peruta, voidaan kuukausimaksusta periä puolet.

Kuukausimaksu on suoraan ulosottokelpoinen ja voimassa toistaiseksi.

Kokopäivähoito

Kokopäivähoidossa lapsi saa varhaiskasvatusta vähintään 35 h/vko. Kokopäivähoidon enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.

Asiakasmaksurajat/hinnat

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 27,5 h/vko mutta alle 35 h/vko, kuukausimaksu on enintään 80 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli 231 euroa.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa yli 20 h/vko mutta alle 27,5 h/vko, kuukausimaksu on enintään 70 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli 202 euroa.

Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa enintään 20 h/vko, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta eli 173 euroa.

Tilapäinen hoito

Tilapäinen hoito laskutetaan hoitopäivien mukaan. Hoito on tilapäistä kun hoitopäiviä on enintään 5 päivää kuukaudessa. Kuukausimaksu muodostuu kertomalla hoitopäivien määrä hoitomaksun hinnalla. Kokopäiväisen hoitopäivän hinta on 18 euroa ja osapäiväisen hoitopäivän hinta 12 euroa. Tilapäistä hoitoa voidaan tarjota jos päiväkodissa on tilaa.

Kerho                

Kerhoja järjestetään päiväkodilla osapäiväisesti keskimäärin kahtena päivänä viikossa keskimäärin neljä tuntia kerrallaan. Kerhomaksu on 5 euroa/pvä.

Poissaolot

Kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä lainkaan.

Maksua ei myöskään peritä niiltä päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta isyysrahajaksojen ajan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Maksua ei peritä myöskään päiviltä, joina kunta ei pysty järjestämään esim. varahoitopaikkaa, jos lasta ei voi viedä varsinaiseen hoitopaikkaan.